Innovatie

Visie

De manier van werken ZebrA : samen focus aanbrengen op het doel , richten op de bestemming. (‘het venijn zit ‘m in de start’). We sluiten aan bij de start – leefsituatie (cultuur) van de cliënt, organisatie. Zoeken naar oplossingen (manieren om over te steken) die bij U passen. (met ervaring en kennis van evidence –based methoden).

Dat vereist creativiteit en maatwerk. Een ‘op maat traject’ kan betekenen dat we samen een nieuwe aanpak, instrument bedenken, ontwikkelen, uitproberen, aanpassen. De partners uit het brede netwerk van ZebrA helpen ons om vanuit verschillende invalshoeken een nieuwe dienst en perspectief te creëren.

Kortom; Innovatie : een toepassing van iets nieuws, waar u beter van wordt.

Voorbeelden

Schoolleiders - Registratie

Schoolleiders dienen zich te registreren en her-registreren. Volgens de landelijke toetsingscriteria. Maar de weg ernaartoe, geeft ruimte voor verschillende invulling (formeel leren versus informeel leren).

ZebrA biedt een Raamwerk Informeel Leren aan dat met schoolleiders en besturen ingevuld kan worden. Dit leidt tot registratie. Maar het programma en de werkvormen worden op een andere manier vormgegeven. (‘wie ben ik, wat kan /wil ik, wat betekent dat voor het leiding geven aan mezelf, aan de ander, aan een groep, aan veranderingen?’ Welke context en werkvormen passen bij de schoolleiders om antwoord te krijgen op deze vragen; leren van elkaar, praktijkopdrachten, observaties, coaching?’).

Deze leergang is een alternatief voor het bestaande aanbod (Magistrum en hbo-opleidingen).

Onder(nemers)wijs

Het gevolg van Passend Onderwijs is dat Scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs binnen een Samenwerkingsverband een duidelijk Ondersteuningsaanbod moeten hebben. Andere scholen uit dat SWV (partners) herkennen dit aanbod als onderscheidend en waarderen de toegevoegde waarde van het Speciaal Onderwijs (ook financieel).

Wat betekent dit voor het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs? Deze scholen (bestuur) zal scherp in beeld moeten hebben wat de meerwaarde is, hoe zij dat communiceren, welke samenwerkingspartners in beeld zijn, hoe zij gaan investeren etc. Kortom: hoe kan de strategische visie vertaald worden in acties?

ZebrA geeft een workshop voor (V)SO schoolleiders waarin ze zich bewust worden van deze uitgading (urgentie), en een plan maken hoe ze als ondernemende professional hier leiding aan geven. Een Ondernemersplan.

Demografische ontwikkelingen Nederland

De Demografische Ontwikkeling in Nederland leidt tot een daling van het aantal leerlingen (duidelijk merkbaar in het Primair Onderwijs en in het Voortgezet Onderwijs, m.u.v. de grootstedelijke gebieden).

Wat betekent dat voor scholen en schoolbesturen? Hebben kleine scholen voldoende kwaliteit? Wat betekent dat voor de samenwerking met scholen in een wijk, dorp? Wanneer worden scholen uit één bestuur samengevoegd? Biedt een interbestuurlijke samenwerking een oplossing om goed onderwijs te garanderen? En wat betekent dat voor het Onderwijsconcept, Personeel, Financiën, Huisvesting, Communicatie en Samenwerkingspartners (Kinderopvang, Jeugdzorg)?

ZebrA kan in gesprekken of in een workshop de juiste vragen stellen, in de goede volgorde. Het Ondernemersplan helpt U om de strategische samenwerking uit te voeren.